O Projekcie


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. dnia 1 grudnia 2012 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”. Projekt jest realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej „Dyfuzja Innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jako działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt zakończy się 31 grudnia 2015 r.
 
Głównym celem projektu jest dokonanie inwestycji przez Koordynatora (PSSE) powiązania kooperacyjnego MOLANOTE polegającej na zakupie nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej, która zostanie umieszczona w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. Celem strategicznym jest także inicjowanie i wspólne prowadzenie działań, stymulowanie rozwoju nowych technologii w ww. obszarach tematycznych.
 
W efekcie powstanie 6 różnego typu laboratoriów służących do przeprowadzania różnego rodzaju badań związanych z profilem branżowym działalności powiązania, czyli budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii (OZE).
 
Powstaną następujące laboratoria:
LAB 1: moduł małej energetyki wiatrowej
LAB 2: moduł do badania dynamiki mikroturbin oraz minisiłowni kogeneracyjnych
LAB 3: moduł do badania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych
LAB 4: moduł do badania czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin
LAB 5: moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków
LAB 6: moduł technologii inteligentnej energetyki.
 
Celem szczegółowym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw wchodzących w skład powiązania MOLANOTE poprzez budowę nowoczesnego zaplecza badawczo – rozwojowego oraz stworzenie mechanizmów współdziałania zarówno w zakresie dostępu do instrumentów warunkujących rozwój technologiczny, jak też w zakresie przedmiotowej koncentracji w przestrzeni rynkowej. W efekcie przewidziano wzrost konkurencyjności i innowacyjności powiązania firm i rozwój branży, a pośrednio rozwój polskiej gospodarki.
 
Projekt realizowany jest przez PSSE Sp. z o.o. (Lidera Projektu) w partnerstwie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Politechniką Gdańską, Energa Innowacje Sp. z o.o. W skład powiązania kooperacyjnego wchodzi ponadto 10 firm z sektora MŚP, 3 firmy duże (w tym jedna pełniąca funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu).